Foreningslove - Racefjerkræ i Randers Fjerkræklub

Go to content

Foreningslove

Bestyrelsen
Nedenstående viser Randers Fjerkræklubs love. Foretrækker du dem i elektronisk form, kan du her downloade dem. Det skal dog lige nævnes, at du skal have Adobe Acrobat Reader, eller en anden PDF-reader installeret på din computer, for at kunne læse filen.:

§ 1.
 • Forenings navn er Randers Fjerkræklub.

§ 2.
 •  Klubbens formål er: På alle områder at højne og fremme interessen for racefjerkræ i området, herunder høns, dværghøns, gæs, kalkuner og duer, samt alle arter af prydfjerkræ (sirduer og fasaner).

§ 3.

 • Dette søges opnået ved agitation, afholdelse af medlemsmøder, foredrag, demonstrationer, og gensidigt at bistå og vejlede medlemmerne med råd og vejledninger.

§ 4.

 • Enhver kan blive optaget som medlem, og får straks et sæt love tilsendt. Disse love indeholder en bestemmelse om, at alle klubbens aktive medlemmer skal være medlem af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl. Passive medlemmer kan optages, men er ikke valgbare og har ikke stemmeret i klubanliggende.

 • Aktive og passive betaler kontigent, ungdomsmedlemmer halv kontigent.

 • Ungdomsmedlemmer skal være fyldt 18 år for at kunne vælges ind i en klubbestyrelse, og 18 år for at kunne blive voksen medlem.

§ 5.

 • Fjerkræklubben ledes af klubbestyrelse, der består af 5 aktive medlemmer. Klubbestyrsesmedlemmerne må ikke være i bestyrelsen for andre lokalklubber under D.F.f.R..

 • Valgene gælder for 2 år af gangen. På ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. På lige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Der vælges endvidere hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 • Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

§ 6.

 • Formanden sammenkalder til møder i bestyrelsen ved henvendelse om med mindst 8 dages varsel.

 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsen er mødt. Formanden leder forhandlingerne og varetager klubbens almindelige interesser. I formandens fravær træder næstformanden i funktion som, formand.

§ 7.

 • Klubbens sekretær fører forhandlingsprotokol ved alle møder. Kassereren fører regnskab og aflægger revideret årsregnskab på den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal være tilstillet revisorerne en måned før generalforsamlingen. Eventuelle antegninger fra revisorerne skal derefter snarest forelægges for den øvrige bestyrelse.

§ 8.

 • Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indehold følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Arbejdsplan for kommende år.
 6. Ordinære valg.
 7. Eventuelt.
 8. Protokol.

§ 9.

 • Generalforsamlingen afholdes en gang årlig i januar måned og indvarsles 14 dage før ved bekendtgørelse i tidsskrift for Racefjerkræ.

 • Lovændringer og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftligt til formanden mindst 8 dage før generalforsamlingen holdes.

 • Forslag til lovændringer kræver mindst 2⁄3 af de fremmødte medlemmers stemmer. Vedtages forslaget indsendes det til vedtagelse i kredsens bestyrelse senest 14 dage efter vedtagelsen.

 • Afstemning sker ved håndsoprækning, eller når mindst en af de mødte stemmeberettigede ønsker det ved skriftlig afstemning.

 • Formanden kan indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, og er pligtig dertil, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1⁄3 af medlemmerne anmoder derom, skriftligt med angivelse af dagsorden.

 • Anmodningen afleveres til formanden.

 • Generalforsamlingen skal afholdes inden 1 måned efter at anmodningen er fremsat.

 • Medlemmer af D.F.f.R's hovedbestyrelse og den pågældende kredsbestyrelse har ret til at overvære klubbens møder og generalforsamlinger og kan deltage i disse forhandlinger, dog uden stemmeret.

§ 10.

 • Formanden er selvvalgt repræsentant til kredsen.

§ 11.

 • Indmeldelse kan ske til klubbens bestyrelse. Udmeldelse skal ske direkte (og skriftligt) til klubbens bestyrelse inden den 1. december. Er denne frist ikke overholdt, er medlemmet pligtig til at betale fuld kontigent for det kommende år, men undlader et medlem alligevel efter gentagne opfordringer ikke at betale det således skyldige kontigent kan vedkommende ikke optages som nyt medlem i klubben før skyldig restance for det pågældende år er betalt. Kontigentet skal være indbetalt 1. april. Gælder dog ikke for nye medlemmer, her skal kontigentet være indbetalt senest 1. oktober for at kunne deltage i den kommende udstillings præmieuddeling.

§ 12.

 • Udelukkelse af klubben kan kun ske ved en generalforsamlingsbeslutning. Hvortil kræves mindst 2⁄3 af de afgivne stemmer. I særlige tilfælde er bestyrelsen dog berettiget til indtil første generalforsamling at erklære et medlem for udelukket.

§ 13.

 • Klubbens opløsning kan kun finde sted på en særlig i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling og når det skriftligt er meddelt medlemmerne dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Mindst 2⁄3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsning af klubben. Ved eventuel ophævelse af klubben skal den afgående bestyrelse aflevere klubbens midler m⁄ til kredsens bestyrelse.

 • Genopstår klubben ikke i løbet af 5 år tilfalder dens midler kredsen.

 • Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25.01.2000.
Back to content